REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční podmínky

Záruční doby: Výrobcem garantovaná trvanlivost a záruka u většiny námi dodávaných krmiv je 12 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném lhůta k použití věci, skončí doba uplynutím této lhůty. Na ostatní zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením věci a neodborným používáním nebo nevhodným skladováním zákazníka. Živelnými pohromami (vodou, ohňem, bleskem)- Dále se reklamace nevztahuje na zboží reklamované po záruční době, na kterých byly porušeny ochranné známky či pečetě výrobce, které byly neodborně instalovány, upravovány či opravovány, které byly použity v rozporu s přiloženým návodem k obsluze.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Reklamace: Reklamaci lze provést a uznat pouze v případě, že je reklamované zboží v záruční době. Reklamaci se budeme snažit co nejkratším a nezatěžujícím postupem vyřídit.

Reklamované zboží budeme rádi pokud nám vrátíte v originálním obale není však povinné.

Kupující je povinen při reklamaci uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující předložil veškeré doklady, které se zbožím obdržel: 1) doklad o zaplacení zboží pokud byl vystaven tak i záruční list, přesný popis závady, kontak na Vaší osobu

Místo uplatnění reklamace

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

V případě závady nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace hlavní provozovna prodejce na adrese www.zverifit.cz, Jitka Bezděková- Zverifit, Babice 24, 785 01 Šternberk

Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu (Pozor - ne na dobírku!!!), nebo přineste k nám přímo do kamenné prodejny J. Bezděková Zverifit, Babice 24, 78501 Šternberk. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit dle právního řádu který vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku co nejrychleji a to nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě oprávněné a zcela zřejmé reklamace Vám navrhneme co nerychlejší a nejvýhodnější řešení.

Pro individuální domluvu v případě nejasností nebo jiných požadavků nás, prosím neváhejte kontaktovat.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

info@zverifit.cz
Telefon: +420 585 000 023

Mobil:   +420 777 019 260

Způsob uplatnění reklamace

Při vzniku první vady je nutné poškozený výrobek okamžitě přestat používat, zabalit a kompletní doručit na naši adresu v co nejkratší době. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení (faktura, paragon nebo lístek z pošty případně zásilkové služby) a podrobný popis závady.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní.

Reklamace dopravy

Pokud jste zboží převzali (vychází se z podpisu dokumentu o převzetí zásilky od přepravce) máme za to, že zboží bylo v pořádku doručeno. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci - poškození zboží během dopravy - lze uplatnit do 3 dnů od podloženého převzetí zásilky. Tuto reklamaci nám sdělte (nejlépe mailem) a informujte přepravce, který tuto reklamaci vyřizuje.

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží.

V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno poštou a dopravu hradí prodávající.